Politika Privatnosti

Politika privatnosti

 

U skladu sa članom 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 97/2008, 104/2009 – dr. zakon, 68/2012 – odluka US i 107/2012) ovim putem dajete svoj pristanak da se vaši lični podaci koji obuhvataju:

 

ime, prezime, datum rođenja, državljanstvo, adresa stanovanja, broj telefona, e

-mail adresa, podaci o obrazovanju i radnom iskustvu, priložena biografija (u daljem tekstu: Podaci), koriste u svrhu konkursa na koji se ovim putem prijavljujete.

Upoznati ste sa tim da će se predmetni Podaci koristiti isključivo radi analize prijavljenih kandidata za svrhe njihovog eventualnog zaposlenja, odnosno radnog angažovanja i da će se isti čuvati u periodu od dve godine. Potvrđujete da su Podaci koje ste uneli tačni i ažurni. Lice na koje se Podaci odnose (u daljem tekstu: Lice ili Kandidat) ne snosi troškove

obrade i obaveštenja.

 

Rukovalac podacima o ličnosti:

 

Limes HR Consulting doo Beograd

Šekspirova 7a, Beograd  (u daljem tekstu: Rukovalac)

 

Predmetni Podaci koji se odnose na Lice na odgovarajući način su zaštićeni od zloupotreba, uništenja, gubitka, neovlašćenih promena i pristupa.

 

Limes HR Consulting doo, kao rukovalac i obrađivač podataka preduzima neophodne tehničke, kadrovske i organizacione mere zaštite podataka, u skladu sa utvrđenim standardima i postupcima, koji su potrebni da bi se podaci zaštitili od gubitka, uništenja,  nedopuštenog pristupa, promene, objavljivanja i svake druge zloupotrebe.

Podaci se čuvaju i u kompjuterskoj bazi podataka kojoj mogu pristupiti samo

zaposleni koji imaju odgovarajuću pristupnu šifru i koji su ovlašćeni da obrađuju lične podatke kandidata.

 

PRAVA LICA (prema Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti)

 

Pravo na obaveštenje o obradi

 

Lice ima pravo da zahteva da ga Rukovalac istinito i potpuno obavesti o tome:

 

1)da li Rukovalac obrađuje podatke o njemu i koju radnju obrade vrši;

2)koje podatke obrađuje o njemu;

3) od koga su prikupljeni podaci o njemu, odnosno ko je izvor podataka;

4)u koje svrhe   podatke o njemu;

5) po kom pravnomosnovu obrađuje podatke o njemu;

6) u kojim zbirkama podataka se nalaze podaci o njemu;

7) ko su korisnici podataka o njemu;

8) koje podatke, odnosno koje vrste podataka o njemu koriste;

9) u koje svrhe se koriste podaci o njemu;

10) po kom pravnom osnovu koristi podatke o njemu;

11) kome se podaci prenose;

12) koji podaci se prenose;

13) u koje svrhe se podaci prenose;

14) po kom pravnom osnovu se podaci prenose;

15)u kom vremenskom periodu se podaci obrađuju.

 

Pravo na uvid

 

Lice ima pravo da od Rukovaoca zahteva da mu stavi na uvid podatke koji se na njega odnose. Pravo na uvid u podatke koji se na njega odnose obuhvata pravo na pregled, čitanje i slušanje podataka, kao i pravljenje zabeležaka.

 

Pravo na kopiju

 

Lice ima pravo da od Rukovaoca zahteva kopiju podatka koji se na njega odnosi. Rukovalac izdaje kopiju podatka (fotokopiju, audio kopiju, video kopiju, digitalnu kopiju i sl) u obliku u kojem se informacija nalazi, odnosno u drugom obliku ako bi u obliku u kome se informacija nalazi licu bila nerazumljiva. Lice snosi nužne troškove izrade i predaje kopije podatka.

 

Prava lica povodom izvršenog uvida

 

Lice ima pravo da od Rukovaoca zahteva ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade.

 

Lice ima pravo na brisanje podataka ako:

 

1)svrha obrade nije jasno određena;

2) je svrha obrade izmenjena, a nisu ispunjeni uslovi za obradu za tu izmenjenu svrhu;

3)je svrha obrade ostvarena, odnosno podaci više nisu potrebni za ostvarivanje svrhe;

4)je način obrade nedozvoljen;

5)podatak spada u broj i vrstu podataka čija je obrada nesrazmerna svrsi;

6)je podatak netačan, a ne može se putem ispravke zameniti tačnim;

7)se podatak obrađuje bez pristanka ili ovlašdenja zasnovanog na zakonu i u drugim slučajevima kada se obrada ne može vršiti u skladu sa odredbama ovog zakona.

 

Lice ima pravo na prekid i privremenu obustavu obrade, ako je osporilo tačnost, potpunost i ažurnost podataka, kao i pravo da se ti podaci označe kao osporeni, dok se ne utvrdi njihova tačnost, potpunost i ažurnost.

 

Ograničenja prava lica

 

Po zahtevu Kandidata za obaveštenje, uvid i kopiju podataka o ličnosti Rukovalac nije obavezan da postupi u sledećim slučajevima:

 

1)ako Kandidat očigledno zloupotrebljava svoje pravo na obaveštenje, uvid i

kopiju;

2)ako je Rukovalac ved upoznao Kandidat sa onim o čemu traži da bude obavešten, odnosno ako je Kandidat ved izvršio uvid ili dobio kopiju, a u međuvremenu nije došlo do promene podatka;

3)ako bi postupanje po zahtevu onemogućilo Rukovaoca da vrši poslove iz svog delokruga;

4)ako bi se obaveštenjem učinio dostupnim podatak za koji je zakonom, drugim propisima ili aktima zasnovanim na zakonu, određeno da se čuva kao tajna, a zbog čijeg bi odavanja mogle nastupiti teške posledice po interes zaštićen zakonom;

5)ako bi davanje obaveštenja ozbiljno ugrozilo privatnost ili važan interes Kandidata ili drugog lica,posebno život, zdravlje i fizički integritet;

6) ako je u toku obustava obrade podataka na zahtev Kandidata;

7) i u drugim propisanim slučajevima.

 

Za sva pitanja Kandidat se može obratiti putem:

email-a:  office@limeshrconsulting.rs

Telefonom:  011-40 30 910

Slanjem upita na adresu Rukovaoca Podacima, Beograd,

Vladete Kovačevića 2a, 11000 Beograd